Kariéra u nás

Chcete sa stať členom nášho stavebného tímu?
U nás máte možnosť práce na:  trvalý pracovný pomer, živnosť alebo brigáda


Aktuálne voľné pozície  : 


STAVBYVEDÚCI

Náplň práce

Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe na základe zmluvy o dielo k projektovej dokumentácii k realizácii stavby, harmonogramu prác, rozpočtu a vnútropodnikových kalkulácii, t.j. :

 • spolupráca s projektovým manažérom (hlavným stavbyvedúcim);
 • zabezpečenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku;
 • komunikácia s projektantom, dodávateľmi, stavebným dozorom, investorom;
 • prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným spolupracovníkom;
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov;
 • realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite s kontrolou dodržiavania technologických postupov a BOZP a PO;
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu, vrátane jeho vstupnej kontroly;
 • plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie;
 • príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce;
 • príprava podkladov k mzdám;
 • evidencia dochádzky a schvaľovanie
 • schvaľovanie súpisov vykonaných prác subdodávateľom;
 • riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov;
 • čítanie a kontrola projektovej dokumentácie;
 • priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov;
 • tvorba harmonogramu stavby za účasti manažéra stavebnej výroby;
 • zhotovenie fotodokumentácie zverenej stavby pred začatím prác a aj v čase realizácie;
 • vedenie knihy došlého materiálu systematickým zakladaním dodacích listov zo zverenej stavby a vedenie stavebného denníka;
 • kontrola rozpočtu s realizovanými prácami na zverenej stavbe;
 • spoluúčasť na príprave dokumentov ku odovzdaniu zverenej stavby;
 • plnenie limitky materiálov, strojov a normohodín  na zverenej stavbe;
 • Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, OŽP a ISO;
 • vyúčtovanie PHL pridelených strojov a náradí;

Kliknite pre bližšie informácie k pracovnej ponuke - PROFESIA.SK

 
 

MURÁR

Náplň práce

 • Čítanie technickej a projektovej dokumentácie,
 • zhotovenie všetkých druhov muriva a omietok,
 • pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok,
 • rezanie muriva na požadovanú veľkosť a tvar,
 • rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov múru, vynášanie výšok, zhotovenie a kontrola väzieb muriva,
 • murovanie nosných, deliacich a výplňových stien, stĺpov, klenieb, komínov a krbov,
 • kontrolovanie rovnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou,
 • vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami,
 • dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov,
 • betónovanie stavebných konštrukcií z betónu (dosky, steny, stropy, klenby, schody a pod.),
 • zhotovenie a opravy jednovrstvových a dvojvrstvových, vnútorných a vonkajších omietok,
 • zhotovenie a oprava vnútorných aj vonkajších dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálu,
 • izolatérske práce (hydro + tepelné), zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku,
 • realizácia betónových mazanín a poterov vrátane výstuže,
 • zatepľovacie práce,
 • vyspravovanie šácht,
 • skladanie a rozoberanie murárskeho lešenia

Kliknite pre bližšie informácie k pracovnej ponuke...

 
 

TESÁR

Náplň práce

 • konštrukčné práce – obloženie stien a stropov doskami, zhotovenie záklopov a podbíjanie z dosiek, zhotovenie trámových, fošňových stropov so zhotovením komínových výmen, vonkajšieho alebo vnútorného obloženia hobľovanými doskami /palubové, prekrývané a pod./, rozoberanie konštrukcií krovov tesársky viazaných, zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií podľa situačných a vykonávacích výkresov, zhotovenie a osadenie krovov a nosníkov sedlových a pultových striech, zhotovenie a osadenie drevených priamočiarych schodov a hobľovaných palubových podláh
 • debniace práce – debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek a obrubníkov, debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov
 • pílenie a rezanie guľatiny na fošne, dosky, trámy, hranoly, laty, lišty a pod.
 • Pracovná doba od 6,30 hod do 16,30 hod

Kliknite pre bližšie informácie k pracovnej ponuke...

 
 

ŽELEZIAR

Náplň práce

 • Zhotovovanie betonárskej výstuže (strihanie, ohýbanie, tvarovanie a to ručne aj strojovo),
 • ukladanie a viazanie oceľovej výstuže,
 • obsluha zariadení (ohýbačka, strihačka),
 • čítanie výkresov a ostatné práce na stavbe podľa pokynov nadriadeného.
 • Pracovná doba od 6,30 hod do 16,30 hod

Kliknite pre bližšie informácie k pracovnej ponuke...

 
 

VODIČ / STROJNÍK

Náplň práce

 • odborná obsluha stavebných strojov kolesových
 • údržba zvereného dopravného prostriedku v súlade s pokynmi nadriadeného a predpismi pre dané miesto
 • vedenie predpísanej evidencie (dodací list, evidencia km), tankovanie
 • vykonávanie ďalšej pomocnej a administratívnej práce súvisiacej so zabezpečením prepráv
 • príprava pracoviska v mieste výkonu a počas trvania výkonu prác stavebného stroja
 • kontrola pracovného stroja pred začatím práce, kontrola chodu a výkonu v priebehu práce
 • dodržiavanie BOZP, PO, OŽP, OOP predpisov.

Kliknite pre bližšie informácie k pracovnej ponuke...

 
 


Svoje žiadosti a životopisy môžete posielať na :
stavtatry@stavtatry.sk


Informácie poskytneme záujemcom telefonicky na :
0919 033 121

Mapa